Quantcast
Poziţia CULTULUI CREȘTIN BAPTIST din ROMÂNIA cu privire la educația sexuală în unitățile școlare – Stiri Crestine | Info Crestin | Actualitate Crestina Online

Poziţia CULTULUI CREȘTIN BAPTIST din ROMÂNIA cu privire la educația sexuală în unitățile școlare

Sex education

În contextul tendințelor actuale de schimbare a valorilor și identității creștine dorința de introducere forțată și împotriva voinței părinților a „educației sexuale” în școli, ne neliniștește profund, dându-ne reprezentarea exactă a unei similitudini de situații între acest stil de legiferare cu ignorarea drepturilor privind libertatea de gândire, conștiință și de religie – și cel specific perioadei comuniste (în care, pur formal, ne erau „recunoscute” drepturi, dar prin alte prevederi, și în practică, acestea erau încălcate și golite de conținut).

CULTUL CREȘTIN BAPTIST din ROMÂNIA prin forul său național de reprezentare, UNIUNEA BISERICILOR CREȘTINE BAPTISTE din ROMÂNIA, cu îngrijorare justificată, se adresează dumneavoastră în problema referitoare la educația sexuală în unitățile școlare, apărută ca urmare a adoptării Legii nr.45/2020 de modificare și completare a Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și, exprimându-ne expres nemulțumirea și dezaprobarea față de alegerea făcută de autoritățile Statului român în această problematică, vă solicităm ca, prin pârghiile legale de care dispuneți, să luați măsurile necesare, astfel încât, cu ocazia adoptării legislației secundare, de punere în aplicare a respectivei prevederi, să se asigure o remediere a problemei astfel create, în sensul instituirii condițiilor normative necesare pentru ocrotirea drepturilor legitime ale copiilor, părinților, familiilor sau, după caz, a tutorilor/susținătorilor legali ai acestora – ce au calitatea de membri sau aparținători ai bisericilor creștine baptiste din România.necesare punerii în aplicare a noilor prevederi privind educația sexuală în școli, să se asigure respectarea drepturilor conferite prin legislația națională, europeană și internațională, Cultului Creștin Baptist din Romania, credincioșilor creștini baptiști și copiilor acestora, prin găsirea unor soluții practice care să fie în concordanță cu drepturile lor legitime.

Citeste si: Educaţia sexuală obligatorie în școli e un atentat asupra inocenţei copiilor

Deși Cultul Creștin Baptist din Romania, în termen util, s-a adresat organelor abilitate ale statului român, inclusiv forului legislativ și executivului, solicitând asigurarea – cu ocazia legiferării problemei educației sexuale în școli – respectării drepturilor legitime recunoscute părinţilor, tutorilor, întreținătorilor legali etc., în ceea ce privește educarea copiilor aflaţi în răspunderea lor, în acord cu propriile convingeri, Legea nr.45/2020 a fost adoptată cu încălcarea drepturilor constituționale, europene și internaționale care protejează, în complexitatea ei, libertatea religioasă a credincioșilor creștini baptiști din România.
Ignorând poziția Cultului Creștin Baptist din România și a altor culte religioase și abordând chestiunea în cauză dintr-o perspectivă pur pragmatică și a unei ideologii neo-marxistprogresistă (conținând obiective cu privire la echiparea tinerei generații cu abilitățile, cunoștințele, atitudinile necesare în vederea determinării sexualității proprii, individual sau în relațiile cu alții), cu ocazia adoptării acestei legi, s-a reușit să se legifereze posibilitatea educării copiilor noștri cu ignorarea drepturilor recunoscute atât lor, cât și părinților lor, printr-o serie de instrumente internaționale la care România este parte, în ceea ce privește exprimarea opiniei, acordului și a implicării lor nemijlocite în procesul educațional.
Mai mult, această situație este, în opinia noastră, de natură a genera consecințe extrem de nocive asupra întregii societăți românești de mâine, generației actuale de tineri fiindu-i rezervată, prin noul cadru legal adoptat, o educație sexuală realizată dintr-o perspectivă unilaterală, ruptă de morala creștină. Astfel, prin ceea ce azi, prin adoptarea acestei legi, este considerată a fi o așa-zisă
„emancipare” sexuală a copiilor, în realitate, se vor crea condițiile ca aceștia, la vârsta adolescenței și tinereții, să aibă conturată o nouă morală sexuală, ruptă de principiile biblice, prin care își vor defini atât viața socială, cât și identitatea de gen, biologică, socio-culturală, într-o modalitate înstrăinată de ceea ce azi, ca societate, recunoaștem ca o moștenire prețioasă primită de la înaintașii noștri: profunda fibră creștină a neamului românesc.
În opinia noastră, realizarea educației sexuale în școli – așadar, chiar de la începutul procesului de formare a identității personale – reprezintă o agresiune la inocența și puritatea morală a copiilor noștri, iar prin modul în care a fost aceasta legiferată, a fost derogată, nepermis, legislația națională, europeană și internațională în materia drepturilor copilului și a libertății religioase (Constituția României, Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor (lege organică), Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului din 1989).

În esență, posibilitatea oferită în temeiul noii prevederi legale ca educația sexuală a copiilor să poată fi realizată în școală, fără acordul scris al părintelui sau tutorelui legal al copilului, reprezintă o gravă atingere atât în ceea ce privește dreptul părinților la libertatea religioasă (drept care include și componenta referitoare la posibilitatea de a oferi propriilor copii o educație în concordanță cu convingerile religioase, morale sau filosofice îmbrățișate), cât și în ceea ce privește drepturile copiilor referitoare la libertate religioasă și protecție (reglementat de art. 49 din Constituție, și care trebuie să se manifeste împotriva oricărui tip de agresiune, așadar, inclusiv a celei de natură morală).

Citeste si: ”Apocalipsa” Covid-19: secțiile ATI sunt goale!

În contextul tendințelor actuale de schimbare a valorilor și identității creștine dorința de introducere forțată și împotriva voinței părinților a „educației sexuale” în școli, ne neliniștește profund, dându-ne reprezentarea exactă a unei similitudini de situații între acest stil de legiferare cu ignorarea drepturilor privind libertatea de gândire, conștiință și de religie – și cel specific perioadei comuniste (în care, pur formal, ne erau „recunoscute” drepturi, dar prin alte prevederi, și în practică, acestea erau încălcate și golite de conținut).
În cele ce urmează, prezentăm succint paleta de drepturi legitime care riscă să fie îngrădite în lipsa unor măsuri luate, la nivelul legislației secundare, cu ocazia elaborării normelor/curriculumului, programelor-cadru necesare implementării acestei prevederi privind educația sexuală în unitățiile școlare.

– Dreptul părinților, tutorilor, etc., de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor a căror răspundere le revine. Acest drept este consacrat la nivel constituțional prin dispozițiile art. 29 alin. (6) din Legea fundamentală şi recunoscut expres la nivel legislativ, prin legea organică privind libertatea religioasă, respectiv prin art. 3 alin. (1) din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă si regimul general al cultelor, care dispune: „Părinții sau tutorii au dreptul exclusiv de a opta pentru educația religioasă a copiilor minori, conform propriilor convingeri.” Or, educația sexuală, prin componenta morală pe care o implică nu poate fi separată de educația religioasă. În acest context, credem că se impune să fie amintite cele statuate de Curtea Constituțională a României prin Decizia nr. 669/2014, publicată în M.Of. nr. 59 din 23 ianuarie 2015, referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (1) și (2) din Legea învățământului nr. 84/1995, art. 18 alin. (1) și (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, precum și a dispozițiilor art. 61 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, decizie prin care, în esență, Curtea Constituțională a reținut că educația religioasă în școli poate fi realizată numai după exprimarea dorinței elevului major, respectiv a părinților sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor. Or, este evident că raționamentul Curții Constituționale din această decizie se impune a fi aplicat, mutatis mutandi, și în ceea ce privește reglementarea educației sexuale în școli. Nu în ultimul rând, credem că trebuie evocat ceea ce Curtea Constituțională a reținut, la nivel de principiu, prin paragraful 21 al acestei decizii: ”statului îi este interzis să adopte soluții legislative care pot fi interpretate ca fiind lipsite de respect față de convingerile religioase sau filozofice ale părinților, motiv pentru care organizarea activității școlare trebuie să se subordoneze atingerii unui scop de conciliere în exercitarea funcțiilor pe care și le asumă în procesul de educație”.
– Prevederile art.51 alin. 2 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului dispun: „părinţii copiilor au cu prioritate dreptul de a alege felul educaţiei care urmează să fie dată copiilor lor” ;
Art.4 din Legea nr. 1/2011, Legea educatiei nationale dispune: „educația și formarea profesională a copiilor, a tinerilor și a adulților au ca finalitate principală formarea competențelor, înțelese ca ansamblu multifuncțional și transferabil de cunoștințe, deprinderi/abilități și aptitudini, necesare pentru: împlinirea și dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viață, conform intereselor și aspirațiilor fiecăruia și dorinței de a învăța pe tot parcursul vieții”;
– Dreptul la o protecție specială a drepturilor copiilor și tinerilor, reglementat de art. 49 alin. (1) din Constituție, în temeiul căruia statul are obligația pozitiv de a veghea la siguranța (inclusiv morală), bunăstarea (inclusiv morală) și dezvoltarea (inclusiv din perspectivă morală) a tuturor copiilor aflați sub jurisdicția sa;
– Prin semnarea și, respectiv, aderarea la Conventia cu privire la drepturile copilului adoptată de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite din noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr.18/1990 de către Parlamentul României, România a recunoscut faptul că familia, ca unitate de bază a societății este mediul natural destinat creșterii și bunăstării copiilor, și s-a obligat să asigure educația acestora în spiritul idealurilor proclamate în Carta Națiunilor Unite, să respecte și să garanteze drepturile stabilite în Convenție tuturor copiilor din jurisdicția sa, indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, etc., de statutul copilului ori al părinților sau al reprezentanților legali ai acestuia. Romania s-a obligat de asemenea să respecte și responsabilitățile, drepturile și îndatoririle părinților în educarea copiilor,
Așadar, față de aceste drepturi expres recunoscute, considerăm că nu există nicio justificare legală și niciun temei obiectiv în baza cărora credincioșilor baptiști să li se opună și să li se impună un model ideologic în educația copiilor lor, peste acordul și împotriva convingerilor lor religioase.
Prin urmare, apreciem că, în spirit constituțional, se impune ca implementarea Legii nr.45/2020 privind educația sexuală în școli să se facă prin norme secundare care să recunoască expres:
– dreptul parinților de a decide opțional în privința participării sau nu a copilului la programul stabilit pentru educația sexuală;
– dreptul copilului la libera exprimare a propriei opinii, ținându-se seama de vârsta și de gradul dematuritate, prin recunoasterea libertății de gândire, de conștiință și religie;
– drepturille și obligațiille părinților sau, după caz, ale reprezentanților legali ai copilului de a-lîndruma în formarea gândirii morale potrivit propriilor convingeri religioase de o manieră care să corespundă capacităților în formare ale copilului;
– faptul că părinții sau, după caz, reprezentanții legali ai copilului sunt principalii responsabili în educația sexuală a acestuia, astfel încât orice programă, procedură ce urmează a fi elaborate în această privință să țină cont de opinia /acceptul exprimat în scris de către părinți, după caz, de către reprezentanții legali;

De asemenea, în baza dispozițiilor constituționale și ale prevederilor Legii nr.489/2006, solicităm recunoașterea dreptului CULTULUI CREȘTIN BAPTIST din ROMÂNIA de a participa activ și de a fi consultat în stabilirea procedurilor de implementare a prevederii privind educația sexuală în unitățile școlare, instituită prin Legea nr.45/2020, inclusiv încheierea unui PROTOCOL de colaborare în această problemă între Ministerul Educației și Cercetării, Secretariatul de Stat pentru Culte și Cultul Creștin Baptist din România (și/sau alte culte ).
Toate aceste solicitări le formulăm inclusiv raportat la formularea din textul adoptat prin Legea 45/2020, (citam: …”sunt obligate să adopte, în condițiile legii, toate măsurile necesare pentru… derularea sistematică în unitățile școlare, … inclusiv educație sexuală pentru copii, în vederea prevenirii contactării bolilor cu transmitere sexuală și a gravidității minorelor.”…) sens în care, solicităm să se asigure, cu ocazia adoptării măsurilor necesare implementării prevederii legale, respectarea în deplinatatea lor, a drepturilor noastre legitime.
În speranța unei soluționări legale și echitabile, vă mulțumim pentru sprijin și vă asigurăm de rugăciunile noastre ca Dumnezeu să vă protejeze și să vă binecuvanteze!

Cu deosebit respect,

Președinte, Viorel Iuga

Vicepreședinte cu educația, Paul Negruț

Secretar General, Ioan Ardelean

http://www.baptist-tm.ro/wp-cont…/…/2020/05/Petitie-CCBR.pdf

Despre Info Crestin News

Leave a Reply